Cả một quần xã vi khuẩn ẩn núp trong vòi tắm sen

Môt nghiên cưu mơi đây cho thây đâu voi tăm hoa sen co thê la môi trương sông ly tương cua nhiêu loai vi khuân nguy hiêm.

VietGiaiTri.Com e1533cf3

Voi sen – Vi tri it đươc chu y vê sinh nhât trong nha tăm

Cac nha nghiên cưu trương ĐH Colorado (My) đa lây 45 mâu chât bam ơ đâu voi sen (đươc goi la biofilm – quân xa tế bào vi khuẩn có trật tự, tạo thành trên mô chủ hay bề mặt rắn)đem phân tich va so sanh vơi mâu nươc trươc khi chay qua voi sen. Kêt qua cho thây biofilm ơ đâu voi sen co chưa mycobacterium avium (vi khuân liên hê mât thiêt vơi vi trung lao) vơi ham lương cao gâp 100 lân trong nươc trươc khi chay qua voi sen.

Mycobacterium avium đươc tim thây trong 20% mâu (9/45 mâu) co thê gây viêm phôi ơ ca nhưng ngươi khoe manh va nhưng ngươi co hê miên dich kem, đăc biêt la nhưng ngươi hut thuôc, uông rươu, nhưng ngươi măc bênh phôi man, va nhưng ngươi đang phai chông choi vơi cac bênh lây truyên. Triêu chưng thương gôm mêt moi, ho khan man va thơ dôc.

Sơ di voi tăm sen la môi trương ly tương cho cac loai vi khuân gây bênh phôi phat triên la vi chung luôn âm ươt va tôi. Phat triên đên môt mưc nao đo, chung se theo nươc băn tung toe vao không khi va “tươi đ.âm” lên cơ thê chung ta. Vi thê voi sen sư dung công công (ơ bênh viên, khach san, nha tăm công công) cân đươc thay môi năm 1 lân. Nêu không co điêu kiên thi nên thương xuyên co rưa voi tăm sen cung se giup han chê sư phat triên cua biofilm. Lưu y la voi tăm sen kim loai it quân xa vi khuân hơn voi tăm sen nhưa.

“Nêu hê miên dich cua ban co vân đê hoăc đang măc cac bênh liên quan tơi phôi thi hay tăm bôn thay vi tăm voi sen. Nêu ban hoan toan khoe manh va hê miên dich tôt, ban không cân phai lo lăng vê nhưng vi khuân tôn tai trong voi sen”, trương nhom nghiên cưu Leah M. Feazel khuyên.

Đây la môt phân trong nô lưc cua nhom nghiên cưu vê thê giơi vi sinh sông trong nha va cơ chê gây bênh cua chung do Viên An toan va Sưc khoe quôc gia cung môt Quy phi chinh phu tai trơ.

Phương Uyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *